Beleidsplan

 

 

Beleidsplan de Deur Amsterdam

 

1-1-2022

 

Evangelie Gemeente De Deur Amsterdam*

 

 

 

 

 

Beleidsplan                                                      


2020-2025 * Onderdeel van Christian FellowshipMinistries Versie 2021

 

Inhoudsopgave

 1. Inleiding. 3

1.1         Algemeen. 3

1.2          Opbouw beleidsplan 3

1.3          Basis voor het beleidsplan. 3

1.4          Goedkeuring. 3

 1. Ontstaansgeschiedenis. 4

2.1          Christian Fellowship Ministries. 5

2.2          De Deur Nederland. 5

2.3          Moederkerk “De Deur Amersfoort” 6

2.4          De Deur Amsterdam 7

2.5          Relaties en afhankelijkheden met andere kerken/instanties. 7

 1. Missie, Visie en Doelstellingen. 8 3.1 Missie. 8

3.2Identiteit Evangelie Gemeente De Deur 8

3.3    Visie. 8

3.4Doelstellingen. 9

4. Aanpak van de doelstellingen. 10

4.1  Aanpak doelstellingen. 10

4.2         Activiteiten. 10

5. Structuur Kerkdiensten en Overige Activiteiten. 11

5.1 Structuur Kerkdiensten. 11

5.2Overige Activiteiten. 11

6. Communicatie. 12

6.1          Communicatie-uitingen. 12

6.2          Doelgroepen. 12

6.3          Inzet Communicatiemiddelen. 13

7. Financiën en Verantwoording. 14

7.1 Financieel Beleid. 14

7.2Inkomsten. 14

7.3Uitgaven. 15

7.4    Verantwoording. 15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Inleiding

1.1        Algemeen

In het beleidsplan van Evangelie Gemeente De Deur Amsterdam is het (financieel) beleid verwoord van de gemeente. Dit beleidsplan geldt voor de periode 2020 – 2025 en wordt regelmatig herzien en waar nodig aangepast. Dit plan beschrijft de missie, visie en doelstellingen van de gemeente.

1.2      Opbouw beleidsplan

Het Beleidsplan is als volgt opgebouwd:

 • Hoofdstuk 1 inleiding;
 • Hoofdstuk 2 beschrijft de ontstaansgeschiedenis van de gemeente;
 • Hoofdstuk 3 beschrijft de missie, visie en bijbehorende doelstellingen;
 • Hoofdstuk 4 beschrijft de aanpak van de doelstellingen;
 • Hoofdstuk 5 beschrijft de structuur van de kerkdiensten en overige activiteiten;
 • Hoofdstuk 6 beschrijft de financiën en verantwoording;
 • Hoofdstuk 7 bevat tot slot de communicatie-uitingen van de gemeente.
 

1.3      Basis voor het beleidsplan

Bij het opstellen van het beleidsplan zijn de Statenvertaling en de NBG bijbel, het algemeen geaccepteerd woord van God, gebruikt als bron en de Heilige Geest als inspiratie.

1.4      Goedkeuring

Dit beleidsplan is goedgekeurd door de voorganger en gemeenteleden van Evangelie gemeente De Deur Amsterdam Eventuele wijzigingen c.q. bijstellingen in het beleidsplan dienen door de voorganger te worden geaccordeerd. De wijzigingen c.q. bijstelling resulteren in een nieuwe versie van het beleidsplan.

 

 1. Ontstaansgeschiedenis

 

2.1      Christian Fellowship Ministries

Op 9 oktober 1929 werd Wayman Mitchell geboren, in een wereld van economische depressie, hij groeide in zijn jeugd op in een gebroken gezin in Prescott, Arizona. Na zijn diensttijd trouwde hij met zijn vriendin Nelda en na het overlijden hun eerste kind zetten beiden hun eerste aarzelende stappen richting God. Dit werd al gauw een sleur en pas toen Mitchell op een moment in zijn leven werd geconfronteerd met zijn geloof en geloofswaarden, realiseerde hij zich zijn eigen verantwoordelijkheid in het kennen van Gods Woord. Toen hij daarop de Bijbel ging bestuderen, ontdekte hij de verlossende kracht van het bloed van Jezus Christus en het Evangelie.

Tijdens een kerkdienst in 1955 werd Mitchell na een bekeringsgebed vervuld met de Heilige Geest en hij begon, net als vele christenen op de pinksterdag, in andere tongen te spreken. Dit was een geheel nieuwe en overweldigende ervaring voor hem, want het feit dat hij bijna niets wist over de Heilige Geest en het spreken in tongen, was voor hem achteraf een bevestiging van Gods Werk in zijn leven. Op dat moment kreeg hij een profetie over dat God zou gaan bewegen "in de landen van de wereld en de eilanden van de zee".

Na deze dienst ontstond na een bepaalde periode en door Gods werk in zijn leven de roeping om te preken hierop ging hij in gesprek met zijn voorganger deze gaf hem het advies naar een Bijbelschool te gaan.

Op de Bijbelschool kreeg hij fundamentele kennis van Gods woord mee, maar praktisch was hij onvoorbereid op de dagelijkse realiteit van het leven. Het tot geloof brengen of tot bekering leiden van mensen en het bereiken van de wereld vraagt om een uitgebreidere benadering dan wat hij geleerd had op de Bijbelschool.

Na de Bijbelschool kreeg Mitchell zijn eerste bediening als jeugdpastor van een kerk in Phoenix, na een tijd kwam er een voorstel om een kerk over te nemen in het plaatsje

Wickenburg. Hier leerde hij veel geestelijke en praktische zaken van evangelisten en andere pastors over het krijgen van opwekking en hij ontdekte mede door hun geestelijke waarheden die sleutels bleken te zijn voor kerkgroei.

Hij kwam er achter dat programma's niet de (enige) manier zijn om mensen te winnen. De focus was toen veelal gericht op gebieden zoals zondagsschool en christelijke kampen, maar Mitchell zag dat dit meer als een ondersteuning van de kerk, niet het middelpunt van de bediening. Ook het principe om jonge mannen naar de Bijbelschool te sturen, werd gedeeltelijk door Mitchell aangepast door de mannen met een roeping een platform te bieden voor het opdoen van meer praktijkervaring.

In 1970 nam pastor Wayman Mitchell een kleine kerk over in Prescott, Arizona. Deze kerk van 35 mensen had daarvoor vele moeilijkheden doorstaan, maar Mitchell vond hier mensen die zich bruikbaar opstelden en naar zondaren en de wereld wilden uitreiken.

In die tijd was er een grote opwekking gaande onder de hippies en hieruit ontstond de 'Jesus People'-beweging. Deze 'Jesus People' begonnen met duizenden tegelijk door de straten te marcheren, vertelden iedereen dat Jezus hun hart veranderd had en dat Hij hen vrij gemaakt had van drugsverslaving, leegte en doelloosheid. Zelfs enige grote kranten in de Verenigde Staten schreven hierover. 'Time Magazine' verklaarde: "Jezus leeft volop in het radicale Geestesvuur van een groeiend aantal jonge Amerikanen Dit is hun boodschap: de Bijbel is waar, er gebeuren wonderen" (Time Magazine, 21 juni 1971). 'Het Beste' verhaalt over samenkomsten in Houston, Texas waar 11.000 jonge mensen naar voren gaan om zich te bekeren en voor Jezus te gaan leven (Reader's Digest, maart 1972). Prescott lag in die tijd op een drukke hippieroute en de kerk bereikte veel hippies met het evangelie.

Mitchell leerde en trainde samen met anderen de mensen in de Prescott-gemeente, op basis van zijn ervaringen, zijn principes over kerk planten, Discipelschap en leiderschap en uiteindelijk was de kerk in Prescott in staat om enkele van deze mannen naar andere steden te sturen om daar nieuwe kerken te beginnen. Zo was de basis gelegd voor een beweging die steeds grotere vormen aannam. De kerken die vanuit Prescott waren uitgestuurd, werden met de tijd volwassen genoeg om zelf weer echtparen uit te sturen naar andere steden. Mitchell kreeg geregeld open deuren om ook in het buitenland aan het werk te kunnen en al gauw gingen er mannen naar onder andere Mexico, de Filippijnen en Australië om kerken te planten.

 

 

2.2      De Deur Nederland

 

De open deur in Nederland was er in 1978 in de vorm van een kleine Bijbelstudiegroep in Steenwijk. De groep bestond uit ongeveer 30 personen en verlangde naar een pastor. Eén van de discipelen nam toen de leiding op zich. Mitchell steunde hem in het bouwen van de kerk en haalde hem regelmatig over naar de halfjaarlijkse Bijbelconferenties die in Prescott worden gehouden. Zo werd de visie van de CFM in de Nederlandse fellowship ingeplant. De kerk verhuisde vervolgens naar Zwolle en begon daar te groeien. Uiteindelijk was ook

deze kerk bekwaam genoeg om mannen uit te sturen naar andere steden. Daarnaast nam Evangelie Gemeente De Deur in Nederland ook de verantwoordelijkheid op zich voor een halfjaarlijkse Europese Bijbelconferentie.

Op dit moment heeft De Deur in Nederland 52 kerken. Buiten Nederland heeft de Nederlandse fellowship verschillende kerken in Aruba, België, China, Curaçao, India, Peru, Portugal, Slowakije, Spanje, Zuid-Afrika, Suriname en Tsjechië.

De CFM-gemeenten in Nederland dragen de naam "Evangelie Gemeente De Deur". Mensen komen niet naar Evangelie Gemeente De Deur, omdat ze deze kerk leuker of beter vinden dan een andere kerk. Ze komen onder andere door de prediking die hun uitdaagt tot een persoonlijk contact met Jezus Christus en omdat De Deur nog steeds vasthoudt aan de visie en opdracht om het evangelie te verkondigen door middel van Discipelschap, verschillende vormen van evangelisatie, (interactieve) muziekavonden, toneel/drama, en het uitsturen van echtparen in het zendingsveld

 

2.3      Moederkerk “De Deur Amersfoort”

In Amersfoort bevindt zich de moederkerk van Evangelie Gemeente De Deur Amersfoort . Vanuit deze gemeente in Amersfoort is de dochtergemeente De Deur Amsterdam in 2011 opgericht en ondersteund met financiën, visie en praktische hulp in de vorm van gebeden, vasten, evangelisatie-teams en (interactieve) muziekavonden en/of toneelavonden

 

2.4        De Deur Amsterdam

Evangelie Gemeente De Deur Amsterdam is in oktober 2011 opgericht door Jan Willem en Priscilla van den Bogaardt . Dit echtpaar is door hun moederkerk, De Deur Amersfoort , uitgezonden in de Europese Bijbelconferentie te Zwolle. In die conferentie hebben zij de uitdaging geaccepteerd om een gemeente te stichten in Amsterdam

 

Contactgegevens:

Evangelie Gemeente De Deur Amsterdam

Paasheuvelweg 34 h

1105 BJ Amsterdam

Bankrekeningnummer: NL79ABNA 0408357983 ten name van Evangelie Gemeente De Deur Amsterdam

RSIN nummer: 860604779

Voorganger: Dhr. J.W van den Bogaardt

Mobiel: 06-50875612

 

2.5      Relaties en afhankelijkheden met andere kerken/ instanties

Evangelie Gemeente De Deur Amsterdam werkt nauw samen met verschillende nationale en internationale kerken die verbonden zijn aan Christian Fellowship Ministries

 

 1. Missie, Visie en Doelstellingen

 

3.1      Missie

De missie van Evangelie Gemeente De Deur Amsterdam vindt zijn grondslag uit het woord van God en in overeenstemming met de grote opdracht zoals Jezus die gaf aan zijn discipelen.

Missie: Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat ik u bevolen heb. Mattheus 28:19

 

3.2      Identiteit Evangelie Gemeente De Deur

De identiteit van Evangelie Gemeente De Deur is gebaseerd op het geloof in God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Evangelie Gemeente De Deur staat voor:

 1. Het geloof in de levende God. God is Geest; Hij is Almachtig, zonder begin of eind. God is een drie-éénheid,

de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. God heeft de aarde in zes dagen geschapen door Zijn

Woord; niets is ontstaan zonder Hem.


 

 1. Het geloof in Jezus Christus als de eniggeboren Zoon van de levende God. Hij werd geboren uit een maagd en leefde als mens onder ons. Hij stierf aan een kruis voor de vergeving van onze zonden en de genezing van ons lichaam. Hij is op de derde dag uit de dood opgestaan en is naar de hemel
 opgevaren. Hij zal spoedig terug komen op aarde om als Koning te heersen.
 


 

 1. Het geloof dat iedereen die zich van zijn zonden bekeert en zijn geloof in Jezus Christus plaatst en hierin volhardt, eeuwig leven ontvangt. Elk mens is een zondaar en gaat voor eeuwig verloren tenzij hij zich bekeert tot Jezus Christus. Je moet opnieuw geboren zijn om het koninkrijk van God in te
 kunnen gaan. Jezus Christus is de enige Redder van mensen; Hij is voor eeuwig Dezelfde.

4. Het geloof dat elke volgeling van Jezus in water gedoopt moet worden. De enige Bijbelse en juiste manier is de doop door onderdompeling.
 


 

 1. Het geloof in de doop met de Heilige Geest, net als op de eerste pinksterdag. De doop met de Heilige Geest is Gods belofte voor alle gelovigen. Eén van de
 kenmerken van de doop met de Heilige Geest is dat iemand in nieuwe tongen spreekt. De tongentaal is voor iedere gelovige bedoeld daarnaast zijn andere gaven van de Heilige Geest, waaronder profetie of vertolking van tongen, die niet voor iedere gelovige bedoeld zijn, maar waarnaar elke gelovige kan streven. God geeft deze gaven aan wie Hij wil. De Heilige Geest geeft ons de kracht en mogelijkheid om Gods wil te
 vervullen op aarde.

 

3.3        Visie

 

De visie van Evangelie Gemeente De Deur vloeit voort uit haar missie.

Visie:

Evangelie Gemeente De Deur Amsterdam streeft ernaar om het evangelie te verspreiden binnen de gemeentegrenzen van Amsterdam en daarbuiten (zowel nationaal als internationaal).

Evangelie Gemeente De Deur Amsterdam wil zich continue blijven ontwikkelen en scherpstellen tot een geloofsgemeenschap waarin men wordt uitgedaagd worden om eigen levens en die van hun persoonlijke omgeving te veranderen c.q. te verbeteren.

Evangelie Gemeente De Deur Amsterdam zet zich in voor een betere samenleving in Amsterdam met Gods Woord als leidraad.

Daarnaast is de visie van Evangelie Gemeente De Deur Amsterdam:

 • discipelen maken;
 • kerken planten;
 • betrokken zijn in wereldevangelisatie;
 • het uitdragen van een maatschappelijk belang binnen de stad.

 

3.4      Doelstellingen

De doelstellingen van Evangelie Gemeente De Deur Amsterdam zijn:

 • Groeien in een levende relatie met God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest;
 • Groeien in lofprijzing en aanbidding;
 • Groeien in de gemeenschap met elkaar;
 • Groeien in het ontdekken en toepassen van de door de Heilige Geest aan iedere gelovige geschonken

gave(n) en taken;

 • Groeien in het nemen van verantwoordelijkheid om getuige te zijn in woord en daad in onze directe omgeving en wereldwijd van Gods liefde voor de mensen;
 • Groeien in getal door mensen tot Jezus te leiden, hen bij Gods gezin te voegen, hen te helpen tot volwassenheid te komen en zo op Christus te lijken, en hen toe te rusten voor hun taken in de gemeente en hun levensmissie in de wereld, om zo Gods Naam groot te maken;
 • Dienstbaar zijn aan mensen in nood;
 • Praktische hulp en voorlichting bieden aan sociaal zwakkeren in de samenleving.

 

 1. Aanpak van de doelstellingen

 

4.1        Aanpak Doelstellingen

Evangelie Gemeente De Deur Amsterdam organiseert verschillende activiteiten om haar missie, visie en doelstellingen te kunnen bereiken.

 

4.2        Activiteiten

Deze activiteiten zijn:

(Verschillende vormen van) evangelisatie

Gelovigen delen het evangelie en hun getuigenissen met andere mensen in hun persoonlijke leefomgeving en daarbuiten.

 

Kerkdiensten

Wekelijks worden 3 kerkdiensten georganiseerd met als doel het evangelie te verspreiden en te zorgen voor geloofsgroei van de gelovigen in de gemeente.

 

(Interactieve) Muziekavonden en Filmavonden

Op zaterdagavonden worden verschillende activiteiten georganiseerd voor jong en oud. Deze activiteiten worden wisselend uitgevoerd in de vorm van muziekavonden en filmavonden. De muziekavonden bestaan uit een avondvullend programma met muziek, getuigenissen, videoclips en drama’s en een oproep tot bekering van een zondige levensstijl, doorbreken van “verkeerde” levenspatronen, overwinning over problemen en acceptatie van Jezus Christus als Redder en Verlosser.

 

Tijdens de filmavonden worden films vertoond waarin dagelijkse thema’s in relatie tot het evangelie aan bod komen. Denk aan: relaties, gezondheid, gezinsopbouw, geweld en verslavingen enz.

 

Praktische Bijbelstudies

In deze Bijbelstudies wordt de nadruk gelegd op de persoonlijke geloofsgroei van gelovigen. Daarnaast worden ook thema’s als rentmeesterschap (hoe om te gaan met je financiën), dienstbaarheid enz. praktisch uitgelegd tijdens deze Bijbelstudies.

 

Toneel en drama

Regelmatig worden ook (interactieve) toneel- en drama avonden georganiseerd over actuele thema’s.

 

Interactieve lezingen

Er worden ook interactieve lezingen gehouden over o.a. betrokkenheid ouders, financiën en schuldhulpverlening enz.

5.        Structuur Kerkdiensten

 

5.1      Structuur Kerkdiensten

Evangelie Gemeente De Deur Amsterdam organiseert wekelijks 3 kerkdiensten.

Deze kerkdiensten vinden plaats op vaste tijdstippen:

 • woensdagavond om 19:30 uur;
 • zondagochtend om 11:00 uur;
 • zondagavond om 18:00 uur.

 

Kerkdienst

De kerkdienst vormt de belangrijkste kern van het samen gemeente-zijn. Deze kerkdiensten zijn voor iedereen vrij toegankelijk. De kerkdiensten hebben als doel om gelovigen te helpen groeien in hun persoonlijke relatie met God, lofprijzing en aanbidding. Daarnaast leren en worden de gelovigen uitgedaagd om een voorbeeld te zijn in woord en daad.

De kerkdiensten worden geleid door de voorganger van Evangelie Gemeente De Deur Amsterdam.

De kerkdiensten bestaan uit de volgende onderdelen:

 • zangdienst
 • gebed
 • collecte
 • preek
 • oproep

In de preek heeft de Bijbel/Gods Woord een belangrijke en voorname rol. Vanuit Bijbel passages worden alledaagse onderwerpen gepreekt en leren de aanwezigen om de Bijbel praktisch toe te passen in het dagelijks leven.

 

Zondagschool

Voor kinderen in de basisschoolleeftijd is er iedere zondag een zondagschool. In de zondagschool leren de kinderen op kinderlijke en jeugdige wijze meer over het evangelie. Daarnaast wordt het evangelie ook uitgebeeld door middel van drama en poppenkast. Het zingen van liedjes en het maken van knutselwerken zijn ook vaste onderdelen van de zondagschool.

 

Oppas

Elke dienst wordt de gelegenheid geboden om de kinderen tot 3 jaar op te vangen in een kinderoppas ruimte met de nodige faciliteiten.

 

5.2        Overige Activiteiten

Doop

Er worden doopdiensten georganiseerd voor gelovigen die zich willen laten dopen door middel van onderdompeling. Deze gelovigen dienen uit persoonlijke overtuiging hiervoor te kiezen. De doop is een teken van het begraven het oude leven met Christus en het opstaan in nieuw leven. Voorafgaande aan de doop vindt er een gesprek plaats over de betekenis van de doop.

 

Avondmaal

Het Avondmaal wordt één keer per jaar met Pasen gevierd. Het Avondmaal is voor iedereen toegankelijk die door de viering van het Avondmaal uitdrukking wil geven aan zijn/haar geloof in God en zich bewust is van wat God voor ons in zijn Zoon Jezus Christus heeft gedaan. In de viering van het Avondmaal wordt stilgestaan bij het lijden, het sterven en de opstanding van Jezus Christus.

 

 1. Communicatie

 

6.1      Communicatie-uitingen

Met de inzet van verschillende communicatiemiddelen en methoden worden onderstaande doelen nagestreefd:

 • Informeren van gelovigen en bezoekers over activiteiten van de kerk;
 • Uitnodigen van belangstellenden voor diverse activiteiten van de kerk;
 • Voorlichting bieden over de Bijbel.

 

6.2      Doelgroepen

Evangelie Gemeente De Deur richt zich in haar communicatie-uitingen tot verschillende doel- en alle leeftijdsgroepen ongeacht ras en/of culturele achtergrond. De doelgroep is opgebouwd uit:

 • Jongeren en
 • Volwassenen
 • Alleenstaande (n)
 • (“Alleenstaande”) Gezinnen

 

6.3      Inzet Communicatiemiddelen

De volgende communicatiemiddelen worden door Evangelie Gemeente De Deur Amsterdam ingezet.

• Website

 

• Website De Deur Amsterdam:  www.dedeuramsterdam.nl

 • Website De Deur Nederland:   www.dedeur.nl
 • (Informatie) Folders
 • Posters
 • Verschillende vormen van evangelisatie
 • Contact momenten op straat en wijken en in verschillende buurtcentra

 

 1. Financiën en Verantwoording 7.1 Financieel Beleid

 

Voor het uitvoeren van een juist financieel beleid hanteert Evangelie Gemeente De Deur Amsterdam Bijbelse principes die toepasbaar zijn voor een ieder die haar werk (financieel) ondersteunt. De financiële principes zoals bedoeld door God zijn richtlijnen die ervoor zorgen dat men een financieel gezond leven kan en mag leiden. Door deze principes ook toe te passen binnen het financieel beleid van de gemeente zorgt dit voor een gezegend financieel leven van de gemeenteleden. Dit beleid is gebaseerd op twee sleutelwoorden namelijk vrijgevigheid en rentmeesterschap.

Vrijgevigheid in de breedste zin van het woord betekent een aandeel geven in of deel hebben aan.

(1 Timotheüs 6:18 en 2 Corinthiërs 8:14)

 

De gemeenteleden ondersteunen de kerk op vrijwillige basis met hun tijd en financiën en hebben mede hierdoor deel aan redding van mensen en de verdere verspreiding van het evangelie in deze wereld.

Rentmeesterschap betekent het beheren van huisraad en vermogen.(Lucas 12:42). Het beheren van uw vermogen vraagt om inzicht dat Bijbels gefundeerd is. Uw vermogen is de waarde van uw bezittingen min uw schulden. Denk aan inkomen en andere materiële bezittingen zoals een woning, auto enz. Naast deze materiële zaken zijn er ook andere belangrijke zaken zoals een gezin en vriendschappen die zorgen voor een verrijking in het leven van een persoon.

Evangelie Gemeente De Deur Amsterdam investeert graag als gemeente in de gebieden die het leven rijker maken zoals geloof, redding, vriendschappen, het gezin, een schuldenvrij en gezegend leven. Jezus, Christus is degene die in staat is om ons een beter leven te geven en daarom investeert de gemeente graag in de verspreiding van het evangelie. De inkomsten van de gemeente worden hoofdzakelijk gebruikt voor wereldevangelisatie.

 

7.2      Inkomsten

De inkomsten worden verkregen uit collecten tijdens de kerkdiensten en vrijwillige giften door gelovigen uit de gemeente of door derden gedane donaties.

De collecten en giften worden door 2 personen uit de gemeente geteld en geregistreerd ten behoeve van de administratie.

 

7.3      Uitgaven

De uitgaven van de gemeente hebben betrekking op:

 • Huisvesting;
 • Representatie;
 • Apparatuur;
 • (Informatie) folders;
 • Kantoorartikelen;
 • Reiskosten;
 • Consumpties gasten;
 • Gebruiksartikelen;
 • Schoonmaak enz.

Alle gedane uitgaven worden verantwoord in de administratie van de kerk. Declaraties met betrekking tot bovenstaande posten worden giraal uitbetaald aan de declaranten uit de gemeente.

 

7.4        Verantwoording

De voorganger van de gemeente stelt maandelijks een maandrapport samen. In dit rapport wordt verantwoording afgelegd over de verkregen inkomsten en de gedane uitgaven in de desbetreffende maand. Dit maandrapport wordt ter verantwoording ingediend bij een 2 tal kerken van CFM (De Deur Amersfoort, en De Deur Zwolle). Deze 2 kerken zijn belast met het financieel toezicht op de boekhouding van Evangelie Gemeente De Deur Amsterdam.

Verder wordt er 1x per jaar een jaarverslag opgesteld en gepubliceerd welke dan publiekelijk toegankelijk is.