Giften

Wilt u onze kerk financieël ondersteunen?

Dit kan op onderstaand rekeningnummer, t.n.v "Evangelie Gemeente De Deur Amsterdam''
NL67 ABNA 0118 1603 89

Op deze manier helpt u ons, zodat we door kunnen gaan met het bereiken van deze wereld met het evangelie van Jezus Christus

Onze kerk is aangemerkt als een ANBI organisatie, dat wil zeggen dat uw giften aftrekbaar zijn voor de belasting.

Alvast hartelijk bedankt voor uw gift

Lu. 6:38 Geeft en u zal gegeven worden: een goede, gedrukte, geschudde, overlopende maat zal men in uw  schoot geven.

 

1) Publicatie financieel jaarverslag

Het bestuur brengt verslag uit van de uitgeoefende activiteiten in enig jaar. Daarin wordt de visie en doelstelling op korte en lange termijn beschreven van het kerkgenootschap en een weergave gegeven van de belangrijkste activiteiten gedurende het verslagjaar
 

Bestuurssamenstelling:

J.W van den Bogaardt, Voorzitter

E Valpoort, Secretaris

J. Vaessen, Penningmeester
 

 

Beloningsbeleid: De leden van het bestuur genieten geen beloning/bezoldiging voor hun werkzaamheden.  

2) Beleidsplan

In het beleidsplan van Evangelie Gemeente De Deur Amsterdamr is het (financieel) beleid verwoord van de gemeente. Dit beleidsplan geldt voor de periode 2020– 2025 en wordt regelmatig herzien en waar nodig aangepast. Dit plan beschrijft de missie, visie en doelstellingen van de gemeente.

3) Contactgegevens
 

Evangelie Gemeente De Deur Amsterdam

Bezoekadres: Paasheuvelweg 34 h 1105 BJ Amsterdam

Postadres: Jacob Krusestraat 55 1106ZK Amsterdam

 

Bankrekeningnummer:NL79ABNA0408357983

ten name van Evangelie Gemeente De Deur Amsterdam

 

RSIN: 860604779

 

Voorganger: Dhr. J.T.O. Vaessen

mobiel: 0652052114  e-mail: jimvaessen0252@gmail.com